Monthly Archives: May 2017

Đại Hội Huynh Trưởng & Trại Kết Thân 2017

Kính thưa quý HTr. Ban Viên cùng quý Đơn Vị, Chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến chương trình Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT-MTK & Trại Kết Thân Htr. — tổ chức từ ngày 01 đến 04 tháng 7.   Ngoài ra những công việc Đại Hội (i.e. công cử thành phần lãnh đạo BHD Miền, hoạch định… Continue reading »