Category Archives: Sinh Hoạt

Trại Oanh Vũ Miền Tịnh Khiết năm 2017

Nhằm mục đích: Tạo điều kiện gặp gỡ giữa Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Oanh trong Miền. Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần sinh hoạt giữa Huynh Trưởng. Cùng nhau hội thảo, thi đua, và vui chơi sinh hoạt để nâng cao tinh thần “Hòa-Tin-Vui” của đoàn sinh Oanh Vũ GĐPT… Continue reading »