BHD GĐPT Miền Tịnh Khiết

1. Nhiệm vụ của BHD:

  • Bảng-Phân-Nhiệm_Miền_2014
  • Thành phần BHD Miền Tịnh Khiết nhiệm kỳ X  (2013-2017) : QD530-ThanhphanBHDMienTinhKhietKyX

2. Cơ Cấu Tổ Chức BHD Miền Tịnh Khiết:

  • Co Cau To Chuc BHD MIEN
  • Co Cau BHD Mien Nhiem Ky 10

3. Nội Quy & Quy Chế Huynh-Trưởng:

  • Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa-Kỳ
  • Nội Quy GĐPTVN tại Hoa-Kỳ

4. Lý Tưởng Sứ Mệnh GĐPT: Lý Tuong & Sứ Mệnh GDPTVN-HK

5. Lịch Sử của Miền Tịnh Khiết

6. Các Đơn Vị thuộc BHD Miền Tịnh Khiết

Leave a Reply