Biểu Mẫu – Template

Các mẫu hoa sen theo nhiều format khác nhau (eps, svg, wmf, wmf, swf) : online

Các kiểu Hoa Sen thông dụng:

hoasen_no_R   hoasen-01

Logo “Hoa Sen” Miền Tịnh Khiết :

MTK_Logo