KHÓA HỘI THẢO GIA TRƯỞNG, HUYNH TRƯỞNG, và GIÁO VIÊN VIỆT NGỮ – 2014

Slide 1

Chủ Đề : Làm Việc Mình Yêu, Yêu Việc Mình Làm (Do what we love, love what we do)

  • Khóa hội thảo 3- Chương Trình Việt-Ngữ của Các Đơn Vị
  • Khóa hội thảo 5 – BHD Miền Tịnh Khiết  (Slides cho phần này)
  • Phương Pháp Hướng Dẫn Chuyên Môn & HĐTN Trong GĐPT: Htr. Minh Tuệ, Tâm Thanh Lương, Diệu Phương, Đàm Liên, Nguyên Đề, Nguyên Thái, Quảng Chánh
  • Supporting Members with Special Needs – H.tr. Diệu Toàn
  • Phương Thức Hướng Dẫn Lớp Phật Pháp Ngành Thiếu – Htr. Diệu Mỹ & Trúc Minh
  • Phương Pháp Hướng Dẫn Ngành Oanh MTK 2014 – H.tr. Diệu Hương, Đàm Liên & Quảng Bình
  • Bản Tổng Kết của Khóa Hội Thảo: Đúc kết tài liệu Việt Ngữ và phương pháp giảng dạy
  • Tu Nghiệp Sư Phạm: Khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm kỳ 26 hè 2014 tại Nam California
  • Cẩm Nang Giáo Viên 2014: trích các bài viết của Trung Tâm Việt Ngữ Âu Cơ, các giáo viên và h.tr. miền Tịnh Khiết

 

Leave a Reply