KHÓA HỘI THẢO GIA TRƯỞNG, HUYNH TRƯỞNG, và GIÁO VIÊN VIỆT NGỮ – 2014

Slide 1

Chủ Đề : Làm Việc Mình Yêu, Yêu Việc Mình Làm (Do what we love, love what we do)

 

Leave a Reply