Khối Nghiên Cứu & Huấn Luyện

Trách_Nhiệm_Khối_NC&HL

Ủy Viên Nghiên Cứu & Kế Hoạch

  • Làm Mới Chương Trình Hoạt Động Thanh Niên 2015 
  • Ghi chú: “Nếu quý anh chị đã có sẳn tài liệu đang dùng, hoặc tìm ra được tài liệu liên quan cho các đề tài nêu trên thì có thể gởi vào drop box đính kèm, hoặc bấm vào đây để Miền có thể chuyển tải lên trang nhà, hầu giúp cho các đơn vị chung trong Miền cùng lợi lạc.

Ủy Viên Tu Thư

Ủy Viên Huấn Luyện:

Ủy Viên Chuyên Năng

  • Thiết lập trang mạng và duy trì trang nhà www.tinhkhiet.org
  • Hỗ trợ chương trình tu học trường kỳ bậc Kiên và bậc Trì của BHD Miền Tịnh Khiết
  • Hỗ trợ chương trình hàm thụ của trại Lộc Uyện & A Dục của BHD Miền Tịnh Khiết

Ủy Viên Tu Học

Leave a Reply