Kiên & Trì 2017-2020 Status

Bản điểm của các bậc Kiên Trì 2017 – 2020 (The status scores of all BYA units in Miền Tịnh Khiết)

Status of Kiên & Trì up to 08/31/2019:

The Week of 8/4 – 8/11:
Bậc Trì:   Ban-Tinhdiem-BacTri-08Aug2019  (zip format with password protected) .

The Week of 7/28 – 8/4:
Bậc Kiên:  Ban_tinhdiem_bacKien_28July2019 (zip format with password protected)