Lộc-Uyển XI & A-Dục X Camp

Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc-Uyển XI và Cấp I A-Dục X Miền Tịnh Khiết năm 2020
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020

Chương Trình Huấn Luyện:
Trại sẽ được tổ chức thành các giai đoạn sau đây: Tu Học Bậc Kiên – Trì; Hàm Thụ Lộc Uyển và A Dục; Thực Tập & Huấn Luyện tại đất Trại; và Ứng Dụng & Thực Hành tại Đơn Vị.

A. Giai đoạn 1 – Tu Học Huynh Trưởng Trường Kỳ Bậc Kiên – Trì:
Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Kiên; Huynh Trưởng Trại Sinh A Dục phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Trì theo đúng thời gian ấn định.
• Bậc Kiên Khóa 4: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018
• Bậc Kiên Khóa 5: Từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 12 năm 2019
• Bậc Trì Khóa 3: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 1 tháng 11 năm 2019
B. Giai đoạn 2 – Hàm Thụ Lộc Uyển / A Dục: Được chia làm 3 đợt:
• Đợt I: Từ ngày 9 tháng 12 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2020
• Đợt II: Từ ngày 5 tháng 2 năm 2020 đến ngày 6 tháng 4 năm 2020
• Đợt III: Từ ngày 7 tháng 4 năm 2020 đến ngày 8 tháng 6 năm 2020
C. Giai đoạn 3 – Thực Tập & Huấn Luyện tại đất Trại:
TRẠI THỰC HÀNH sẽ được tổ chức từ 8:00 sáng Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020 đến 1:00 trưa Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam Chùa Linh Quang
3175 W. Pleasant Hill Roadd, Lincoln, NE 68523 * Điện thoại: (402) 438-4719.

Tất cả Huynh Trưởng Trại Sinh cần phải làm một bài thi Khảo Sát trước khi nhập Trại.
Tất cả Huynh Trưởng Trại Sinh phải hoàn tất các bài tập của Bậc Kiên – Bậc Trì, và các bài Hàm Thụ, trước khi về đất Trại.
D. Giai đoạn 4 – Ứng Dụng & Thực Hành tại Đơn Vị: Thời gian Ứng Dụng và Thực Hành tại Đơn Vị:
• Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển: Thời gian 6 tháng kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021
• Huynh Trưởng Trại Sinh A Dục: Thời gian 1 năm kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 đến ngày 6 tháng 7 năm 2021