Bậc Cánh Mềm

Bậc Cánh Mềm

1. Thái Tử Tất Đạt Đa sinh vào ngày nào (Prince Siddharta was born on):
 
 
 
 
2. Thái Tử Tất Đạt Đa sinh dưới _____________ tại ________________ (Prince Siddharta was born under __________ at ____________)
 
 
 
 
3. Thái Tử là con của: (Prince Siddharta is the son of: )
 
 
 
4. Thái Tử Tất Đạt Đa thấy gì khi dạo qua bốn cửa thành? (What did Prince Siddharta encounter when he took a tour  outside of the palace?)
 
 
 
5. Sám Hối nghĩa là? (What is the meaning of repentance?)
 
 
 
6. Tại sao Thái Tử đi tu? (Why did Prince Siddharta renounce? )
 
 
 
 
7.

Bài Hồi Hướng Công Đức có nghĩa gì?  (What does the lesson Transfer of Merits teach us?)

 
 
 
8.

Tam Quy là gì? (What are the “Three Refuges” )

 
 
 
9. Ý nghĩa của Niệm Phật là gì? (What does it mean to reflect and recite Buddhas’ names?)
 
 
 
 
10. Khi Niệm Phật em phải như thế nào? (How should one reflect and recite Buddhas’ names?)
 
 
 
11. Em nên lễ và lạy Phật như thế nào? (How should one worshiping the Buddha?)
 
 
 
 
 
12. Em thường thấy được những gì khi đi đến Chùa?  (What do you usually see when going to the Temple?)
 
 
 
 
13. Tụng kinh có ích lợi gì? (What are the benefits of chanting Buddha’s Sutra?)
 
 
 
 
14. Ý chính của mẫu truyện “Hoàng Tử Nhẫn Nhục” là gì? (What is the main idea of the story “Prince Nhẫn Nhục”?)
 
 
 
15. Trong câu chuyện “Người Lành Ít Có”, tại sao người chủ giàu đối xử chàng trai như em ruột? (In the story “Kindness is Rare”, why did the rich merchant treated the boy like his own brother?)
 
 
 
 
16. Trong câu chuyện “Con Thỏ Mến Đạo”, con thỏ định trả ơn cho vị Thầy đã giảng kinh cho nó bằng cách nào? (In the story “The Devoted Rabit”, how did the rabbit plan to offer food to the hungry Monk who had been teaching him precious Dhrama?)
 
 
 
17. Kinh Sám Hối (Lesson of Repentance)
Đệ tử kính lạy.
Đức Phật __________ .
Phật _______________.
Thập phương chư Phật.
 
 
 
 
18. Kinh Sám Hối (Lesson of Repentance)
Thề Tránh Điều Dữ
Nguyện làm _________
Ngữa trông __________
Từ Bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
 
 
 
 
19. Hồi Hướng Công Đức (Forwarding the Achieved Merits)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và ______________
Đều trọn thành _________
 
 
 
 
20. Bốn Lời Nguyện (The Four Great Vows)
Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp
Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch
___________không kể siết, thệ nguyện đều tu học
___________không gì hơn, thệ nguyện được viên thành
 
 
 
 

 

Leave a Reply