Bậc Chân Cứng

Bậc Chân Cứng

1. Thái Tử Tất Đạt Đa cắt tóc đi tu tại dòng sông nào? (What is the name of the river where Prince Gautama cut his hair and followed a mission of finding a solution to end sufferings?)
 
 
 
 
2. Thái Tử Tất Đạt Đa thành đạo dưới cây gì?  (What is the name of the tree where Prince Gautama meditated and  reached enlightenment?)
 
 
 
 
3. Bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng sau khi thành đạo là gì?  (What is the name of first lecture that the Buddha taught? )
 
 
 
 
4. Đức Phật thuyết pháp hơn _______ năm và nhập Niết Bàn lúc _____ tuổi (Buddha taught Buddhism for _________ years and left this Earth at the age of _____)
 
 
 
 
5. Đức Phật trao Y bát cho ai trước khi Ngài nhập Niết Bàn (Who did  the Buddha pass the ‘Bowl’ to before leaving Earth)?
 
 
 
 
6. Em có những lợi ích gì khi đến với Gia Đình Phật Tử? (What are the benefits of joining Buddhist Youth Association?)
 
 
 
 
7. Chuông mõ giúp buổi tụng kinh: (In the ceremony, the bell and wooden gong help: )
 
 
 
8. Trong buổi lễ Phật, hai đoàn sinh thủ chuông mõ đứng như thế nào? (During the ceremony, how should the two people performing the bell and wooden gong stand?)
 
 
 
9. Trước buổi lễ Phật, hai đoàn sinh thủ chuông mõ nên làm gì?  (What should the two people performing the bell and wooden gong do to prepare for the ceremony?)
 
 
 
10. Khai chuông mõ như thế nào cho đúng – Chuông = O, Mõ = X ? (What are the correct starting beats?  Bell = O, Gong = X)
 
 
 
11. Màu Lam tượng trưng cho: (What does the Gray color of our uniform represent?)
 
 
 
 
12. Trong Gia Đình Phật Tử em chào bằng cách nào ? (How do you salute other members in uniform?)
 
 
 
 
13. Khi gặp chư Tăng Ni, em chào bằng cách nào? (How do you salute a monk or a nun?)
 
 
 
 
14. Khi gặp quý Bác trong Chùa hoặc các anh chị với quần áo thường, em chào bằng cách nào? (How do you salute to elder members of the Temple or leaders not in uniform?)
 
 
 
 
15. Ấn Cát Tường trong Gia Đình Phật Tử  nhắc nhở chúng ta: (Using the Wisdom Seal to salute members in the Buddhist Youth Association reminds us: )
 
 
 
 
16. Đức Phật đặt Sáu Phép Hòa Kính ra đầu tiên là để: (Buddha formed The Six Rules of Harmony originally for:)
 
 
 
17. Tí có một bịch kẹo từ ngày lễ Halloween.  Tí đem chia cho những bạn trong đoàn của mình cùng ăn.  Tí đã thực hiện điều gì trong Sáu Phép Hòa Kính (Tí had a bag of candies from the Halloween.  He shared it with members in his group.  Which rule did Tí follow?)
 
 
 
18. Trong mẫu chuyện “Con Khỉ Có Lòng Đại Bi”, con vượn chúa đã cứu bầy vượn của mình bằng cách: (In the story “The Great-Hearted Monkey”, how did  the King Monkey save his monkey nation?)
 
 
 
19. Trong chuyện “Con Voi Hiếu Nghĩa” tại sao con vua không muốn ở trong cung điện mà muốn về rừng? (In the story “The Elephant’s Piousness”, why the elephant did not want to stay in the palace but wanted to return to the jungle?)
 
 
 
20. Trong chuyện “Thầy Tỳ Kheo và Con Ngỗng”, tại sao lúc đầu Thầy Tỳ Kheo không muốn nói con ngỗng đã nuốt chiếc nhẫn vào bụng? (In the story “The Monk and the Goose”, why did the Monk at first not want to tell who had the ring?)
 
 
 

 

Leave a Reply