Niên Liễm

Kính xin quý anh chị huynh-trưởng Miền gởi chi phiếu về cho chị Tổng Thủ Quỹ Hạnh Ngọc Nguyễn Thị Kim Hoa theo địa chỉ:

Htr. Hạnh Ngọc Nguyễn Kim Hoa

1716 White Cloud NE, Albuquerque, NM 87112

Chi phiếu xin ghi: VBYA Tinh Khiet Region

  • Tình Trạng Niên Liễm của BHD Miền Tịnh Khiết 2021: NiênLiễm_MTK_Jan2021 (cập nhật ngày 12 tháng 1 năm 2021)

Leave a Reply