Niên Liễm

Kính xin quý anh chị huynh-trưởng Miền gởi chi phiếu về cho chị Tổng Thủ Quỹ Hạnh Ngọc Nguyễn Thị Kim Hoa theo địa chỉ:

Htr. Hạnh Ngọc Nguyễn Kim Hoa

1716 White Cloud NE, Albuquerque, NM 87112

  • Tình Trạng Niên Liễm của BHD Miền Tịnh Khiết 2018:  NiênLiễm_MTK_Jan18 (cập nhật ngày 29 tháng 3 năm 2018)

Leave a Reply