Products

Để mua các sản phẩm này, xin quý anh chị huynh-trưởng liên lạc huynh-trưởng Diệu Phương Nguyễn Thị Phương Du theo email: dieuphuongvg@yahoo.com .

Nếu quý anh chị muốn đặt bản tên cho huynh-trưởng, đoàn viên, xin nhấn vào link này :  ORDER BẢN TÊN

Cám ơn quý anh chị .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

To purchase these products, please contact sister Diệu Phương Nguyễn Thị Phương Du at her email: dieuphuongvg@yahoo.com .

If you want to order the name tag, please click this link: ORDER BẢN TÊN

Thank you