Tài Liệu GĐPT

Chương Trình Phật Pháp:

Chương trình các bậc học Phật Pháp ngành Oanh Vũ   : gồm các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Oanh Vũ (Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay)

Chương trình các bậc học Phật Pháp Ngành Thiếu  :  gồm các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Thiếu (Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện)

Chương Trình của các trại huấn luyện

Chương Trình Hoạt Động Thanh Niên

Chương Trình Sinh Hoạt & Văn Mỹ Nghệ

Tài Liệu Bồi Dưởng Huynh Trưởng :

* Cấp Hiệu Đoàn Sinh :   CapHieuDoanSinh.pdf (file uploaded vào năm 2014 đã bị mất)

* Cấp Hiệu Huynh Trưởng :  CapHieuHuynhTruong.pdf (file uploaded vào năm 2014 đã bị mất)

* Kỳ Hiệu GĐPT: KyHieuGDPT.pdf (file uploaded vào năm 2014 đã bị mất)

* Phù Hiệu – Bản Tên :  PhuHieu_BanTen_GDHieu.pdf (file uploaded vào năm 2014 đã bị mất)

* Sổ Tay Huynh Trưởng :  Sotay_HuynhTruong.pdf  (file uploaded vào năm 2014 đã bị mất)

* Chào Kính :   VAINGUYENTAC_CHAOKINH.pdf (file uploaded vào năm 2014 đã bị mất)

Leave a Reply